Radno pravo

Naša kancelarija ima dugu tradiciju u pružanju saveta klijentima u različitim segmentima radnog prava i po tome smo prepoznati na srpskom tržištu.

Savetujemo domaće i međunarodne korporacije, kao i fizička lica o svim oblicima radnih odnosa. Naši sveobuhvatni i pragmatični saveti uključuju: pisanje ugovora o radu, kolektivnih ugovora, internih pravilnika preduzeća, pravilnika o sistematizaciji i odluka vezanih za nadoknade i nagrađivanje radnika, imenovanje i razrešenje rukovodilaca, zapošljavanje stranih državljana, kao i savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, mobinga, diskriminacije, otkaza ugovora o radu i dr. Takođe, zastupamo klijente u svim vrstama radno-pravnih sporova.

Naše usluge:

  • Izrada svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca
  • Izrada ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.
  • Disciplinski postupak pred poslodavcem
  • Postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom
  • Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Zastupanje u svim vrstama radno-pravnih sporova (individualni i kolektivni)
  • Radne dozvole i zapošljavanje stranaca
  • Zastupanje u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova
  • Sve vrste pravnih saveta i mišljenja u oblasti radno-pravnih odnosa