Građansko pravo

Savetujemo i zastupamo klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama.

Takođe, sastavljamo i tumačimo ugovore iz svih oblasti građanskog prava, uključujući ugovore i druge pravne poslove sa elementom inostranosti.

Obligaciono pravo

U oblasti obligacionog prava, naš tim sastavlja odštetne zahteve, prigovore, vansudska poravnanja, tužbe, žalbe i druga pravna sredstva, omogućavajući klijentima da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i nadoknade nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Porodično pravo

Pored davanja pravnih saveta i usluga u oblasti porodičnog prava, naš tim adekvatnim pristupom i odgovarajućim savetima, omogućava klijentima da na efikasan način reše nastale životne situacije.

Nasledno pravo

Naše usluge u oblasti naslednog prava, između ostalog, sastavljanje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u samom postupku, pružanje različitih usmenih i pismenih pravnih saveta, sastavljanje zaveštanja itd.

Stvarno pravo

U oblasti stvarnog prava, pružamo savete i usluge zastupanja klijenata u postupcima zaštite prava svojine, prava službenosti, prava zaloge, prava državine, kao i u svim ostalim postupcima.

U vanparničnim postupcima, pružamo savete, usluge zastupanja klijenata u postupcima potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, proglašenja nestalog lica za umrlo, utvrđivanja vremena i mesta rođenja, produženja roditeljskog prava, davanja dozvola za stupanje u brak maloletnim licima, deobe zajedničkih stvari ili imovine,  uređenja međa i mnogim drugim.