Krivično pravo

Naš tim pruža usluge u svim oblastima kazneno – pravne materije i pruža usluge odbrane okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih u krivičnom, prekršajnom postupku i postupku po privrednim prestupima.

Tim advokata krivičnog odeljenja kancelarije Aleksić sa saradnicima Beograd dostupan je 24/7. Naš pristup se bazira na sistematskom pristupu, temeljnoj pripremi i aktivnom učešću u kreiranju odbrane. Prilikom odbrane, odnosno zastupanja pravnih lica, u aktivnoj saradnji sa drugim odeljenjima naše kancelarije, sveobuhvatno pristupamo odbrani i štitimo interes pravnih lica i odgovornih lica ispred pravnih subjekata.

U postupku po privrednim prestupima, između ostalog, obavljamo sledeće usluge:

  • Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja
  • Odbrana u svim fazama postupka
  • Podnošenje pravnih lekova u toku celokupnog postupka
  • Zastupanje interesa pravnih lica oštećenih u stečajnom postupku kažnjivim radnjama drugih lica
  • Podnošenje molbi za spajanje kazni i brisanja osude